Definities
a. Privacy beleid: dit privacy beleid;
b. gebruiker: iedere gebruiker van deze website;
c. Verantwoordelijke: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidBranding Experience B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer vanKoophandel onder nummer 74225464 , statutair gevestigd en kantoorhoudende teAmsterdam.
d. Website: de website onder www.brandingexperience.nl

1. Algemeen

1.1
In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe verantwoordelijke depersoonsgegevens van haar gebruikers verwerkt.

1.2
De persoonsgegevens die door verantwoordelijke worden verwerkt zijn naam,geslacht, interesse (e-mail)adres en telefoonnummer.

2 Verzameling en gebruikvan persoonsgegevens

2.1
Verantwoordelijke verzamelt persoon/ bedrijfsgegevens van een gebruiker wanneerde desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan deverantwoordelijke heeft doorgegeven bijvoorbeeld door contact op te nemen meteen verzoek om informatie over de diensten of producten van verantwoordelijke,een bestelling bij verantwoordelijke te doen, of doordat de gebruiker zichheeft aangemeld voor de nieuwsbrief van verantwoordelijke.

2.2
Verantwoordelijke gebruikt deze persoons/bedrijfsgegevens voor het doeleinde ende rechtsgrondslag waarvoor de gebruiker de persoonsgegevens aanverantwoordelijke heeft verstrekt: namelijk het aangaan van of doen uitvoerensmarketing en social mediaconcepten en programma's, trainingen, coaching enadvies. Dit in de ruimste zin des woords.

2.2.1
Als de gebruiker verantwoordelijke om informatie over diensten en productenverzoekt, verwerkt verantwoordelijke de persoons/ bedrijfsgegevens om aan datverzoek te voldoen.

2.2.2
Als de gebruiker een bestelling of aanvraag doet, gebruikt verantwoordelijke depersoonsgegevens om die bestelling af te handelen.

2.2.3
Als de gebruiker zich heeft opgegeven voor een nieuwsbrief, dan zalverantwoordelijke de persoonsgegevens gebruiken om de nieuwsbrief naar degebruiker toe te zenden.

2.3
Daarnaast kan verantwoordelijke de persoons/bedrijfsgegevens gebruiken om haargebruikers op de hoogte te stellen van producten of diensten vanverantwoordelijke die interessant voor de desbetreffende gebruiker zoudenkunnen zijn. Indien de gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zijcontact opnemen met info@brandingexperience.nl

3. Doorgifte aan derden

3.1
Verantwoordelijke zal de persoons/bedrijfsgegevens van haar gebruikers niet aanderden doorgeven, tenzij de gebruiker daarvoor expliciet toestemming verleentof dit benodigd is voor het correct uitvoeren van bepaalde werkzaamheden.

3.1.1
De doorgifte geschiedt aan een door verantwoordelijke voor de in ditprivacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, met welke verwerkerverantwoordelijke een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat deverwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische enorganisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichtenverwerkingen.

3.1.2
Verantwoordelijke op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoons/bedrijfsgegevens en databases voor online campagnes te vernietigen na afloopvan een project en/of samenwerking en in ieder geval na een periode van 1 jaar.

4. Cookies

4.1
Verantwoordelijke maakt geen gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Een Cookiebeleidis daarom dan ook niet in dit privacy verklaring opgenomen.

5 Wijziging/verwijderingvan persoonsgegevens

5.1
De gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie, vergetelheid, beperking vande verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar van of tegen zijn of haarpersoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG.

5.2
Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien degebruiker vragen heeft over dit privacy beleid kan de gebruikerverantwoordelijke bereiken op het e-mailadres info@brandingexperience.nl

5.3
Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zendenaan info@brandingexperience.nl

6 Bewaartermijn

6.1
Verantwoordelijke bewaart persoons/bedrijfsgegevens niet langer dannoodzakelijk.

7 Beveiliging

7.1
Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelengetroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies ofonrechtmatige verwerking, waaronder het gebruik van een SSL verbinding enversleutelde opslag van de gegevens.

8 Wijzigingen in hetPrivacy beleid

8.1
Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen.Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Verantwoordelijkeadviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of eraanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 1februari 2020.